Prírodná pamiatka Litmanovský potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 597
Výmera chráneného územia: 144 191 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Starej Ľubovni
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Starej Ľubovni schválené uznesením Pléna č. 63 zo dňa 30.5.1990
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Ochrana potoka horského typu s mimoriadne zachovalým spoločenstvom pôvodnej ichtyofauny, ako aj ostatných zložiek spoločenstva tohoto vodného biotopu. Esteticky a biologicky hodnotné a nenarušené prostredie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Jarabina, Kamienka, Stará Ľubovňa, Litmanová, Hniezdne
Katastrálne územie: Jarabina, Kamienka, Stará Ľubovňa, Litmanová, Hniezdne
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 27-14, 27-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam