Prírodná pamiatka Lysá hora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 599
Výmera chráneného územia: 11 389 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Starej Ľubovni
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v St. Ľubovni a uznesenie pléna č. 46/1989 z 28.6.1989, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Ochrana skalných vápencových bradiel na Lysej hore - 4 skupín nápadných bradlových tvrdošov vysokých 10-20 m. Scašti sú holé, sčasti sú porastené vápnomilnou vegetáciou. Rastie tu chránený zvonček klbkatý a ľan žltý. Dominanta obce Kyjov i celého okolia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Kyjov
Katastrálne územie: Kyjov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Stará Ľubovňa 27-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam