Prírodná rezervácia Malá Izra

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 602
Výmera chráneného územia: 7 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zriedkavých prirodz. spoločenstiev slatinno-jelšového lesa Slanských vrchov. Je to močiarny jelšový les nížinného typu v nezvyklej nadmor. výške okolo 700 m s malým prirodz. jazierkom v terén. depresii v horskej skupiny Miliča.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Skároš
Katastrálne územie: Skároš
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Slanec 38-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam