Národná prírodná rezervácia Malá Stožka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 603
Výmera chráneného územia: 596 100 m2
Výmera ochranného pásma: 1 235 400 m2
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 26 z 28.6.1965 Úprava č. 7282/65-osv./9 z 15.7.1965
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: NPR predstavuje veniec dolomit. bral. útesov s náhor.plošinou so zachovalými lokalitami vápnomil. skal. rastlin. a živočíš. druhov a spoločenstiev od trávnatých vápenc. bučín, jedľových bučín cez buk. javoriny až po najvlhšie spoločenstvá jaseň. javorín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Muráň
Katastrálne územie: Muráň
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam