Prírodná rezervácia Malé jazerá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 605
Výmera chráneného územia: 70 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Jeden z mála príkladov zahradených jazier v dôsledku plazivých deformácií svahov vo flyš. horninách Z. Karpát. Biologicky vzácny výskyt azonál. spoločenstiev prechodných rašelinísk vo vrchol. častiach flyš. pohorí s veľmi ohrozenými taxónmi flóry SR.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Osturňa
Katastrálne územie: Osturňa
Príslušnosť k VCHÚ: OP Pieninský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam