Národná prírodná pamiatka Markušovské steny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 608
Výmera chráneného územia: 134 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. a uzn. plen. zas. ONV v Sp. N. Vsi č. 28/d z 22.12.1987 - ú. od 22.12.1987, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: NPP je vyhlásená na ochranu výrazných geomorfologických útvarov v paleogénnych vrstvách Hornádskej kotliny, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-vých. hľadiska. Výsledkom nerovnomer. zvetrávania vrstiev sú esteticky významné skal. útvary.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Markušovce, Odorín
Katastrálne územie: Markušovce, Odorín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Spišská Nová Ves 37-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam