Národná prírodná pamiatka Medvedia jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 610
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2001
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Úprava MK SSR č. 9285/1972-OP z 28.12.1972 Vyhláška Ministerstva životného protredia SR č.292/2001 Z. z. z 9.7.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: NPP je vyhlásená na ochranu fluviokras. jaskyne vytvorenej vo vápencoch silicika so súhrnnou dĺžkou 485 m. Má rôzne, ale pomerne poškodené sintr. formy. V SR najbohatšie nálezisko kostí jask. medveďa. Vyskytujú sa tu netopiere i trogloxénne bezstavovce.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Letanovce
Katastrálne územie: Letanovce
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský raj
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-12 ŠMO 1:5000: aj Spiš. Nová Ves 9-6, 9-7
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam