Prírodná rezervácia Mirkovská kosatcová lúka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 614
Výmera chráneného územia: 11 394 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9154/1979-OP z 30.11.1979, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zvyškov spoločenstiev zamokrených lúk západ. predhorí Slanských vrchov s bohatým výskytom chránenej rastliny - kosatca sibírskeho (Iris sibirica) v sprievode ďalších charakteristických druhov rastlín na vedeckovýskumné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Mirkovce
Katastrálne územie: Mirkovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam