Prírodná rezervácia Čertižnianske lúky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 618
Výmera chráneného územia: 13 636 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9147/1979-OP z 30.11.1979, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zach. slatinnej a rašelinnej vegetácie flyš. oblasti N. Beskýd s trávnatými a krovinnými spoločenstvami, na kt. sa viaže výskyt viacerých zriedkavých a vzácnych fytogeogr.význačných druhov rastlín na štud. a vedeckovýsk. ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Obec: Čertižné
Katastrálne územie: Čertižné
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Východné Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 28-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Mokré lúky pod Čertižným
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam