Prírodná rezervácia Palanta

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 622
Výmera chráneného územia: 869 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z.z. z 23. marca 1993 o ŠPR
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský kras
Predmet ochrany: PR zaberá strmé JZ svahy Jasov.planiny v Slov.krase nad údolím Miglinc. Pestrá geológia a kras.reliéf s povrch.i podzem.formami. Pestré lesostep.a les.xerotermné biocenózy s dubom plstnatým, jaseňom mannovým, javorom poľným a chránenými druhmi r.a živoč.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Drienovec
Katastrálne územie: Drienovec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Turnianske Podhradie 37-41 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Nad Drieňovskými kúpeľami
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam