Národná prírodná rezervácia Oblík

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 624
Výmera chráneného územia: 900 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 21.8.1964 Úprava č. 58906/64-osv./21 z 21.8.1964 publikovaná pod č. 6993/1964-osv.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje zriedkavý geol. jav - sopečný kužeľ - s výskytom spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum. Využité je ako vedeckovýskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Petrovce
Katastrálne územie: Petrovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam