Národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 625
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 654 455 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, Návšt. por. - Vyhl. KÚŽP Košice č. 4/2004 z 19.3.04, OP - Vyhláška KÚŽP Košice č. 2/2009 z 5.5.2009
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Je prvou objavenou aragonit. jaskyňou SR, predstavuje svetovú raritu. Dlhá je 250 m, odkrytá bola ťažbou, je sprístupnená. Nachádza sa v Revúckej vrchovine. Vyniká rozmanitosťou aragonit. útvarov na paleozoickom mramorovom podklade.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Ochtiná, Štítnik
Katastrálne územie: Ochtiná, Štítnik
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam