Prírodná pamiatka Okrúhly kopec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 626
Výmera chráneného územia: 54 883 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Starej Ľubovni
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Starej Ľubovni a uzn. pléna č. 46/1989 zo dňa 28.6.1989, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Morfologicky nápadné, takmer pravidelné kruhové bradlo s nadmorskou výškou 628 m juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie. Bohaté zastúpenie tu má vápnomilná kvetena s 2 druhmi úplne chránených rastlín - zvonček klbkatý a ľan žltý.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Šarišské Jastrabie
Katastrálne územie: Šarišské Jastrabie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Stará Ľubovňa 27-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam