Prírodná pamiatka Ostrá hora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 630
Výmera chráneného územia: 293 240 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. a uzn. plen. zasad. ONV v Spišskej Novej Vsi č. 83 zo dňa 15.3.1990 - ú. od 1.4.1990, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu pleistocénnej travertínovej kopy v severových. časti Hornádskej kotliny. Ochrana je potrebná pre zachovanie celého komplexu travertínov v okolí Spiš. Podhradia. Paleontologické nálezisko, výskyt vzácnej xerotermnej vegetácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický, Prešovský
Okres: Spišská Nová Ves, Levoča
Obec: Žehra, Spišské Podhradie
Katastrálne územie: Žehra, Spišské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam