Prírodná pamiatka Jazero

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 632
Výmera chráneného územia: 143 578 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Poprade
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Poprade schválené uznesením plenárneho zasadnutia č. 71 z 4.9.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu významného geomorfologického útvaru, ako aj typických lesných fytocenóz s celým radom vzácnych rastlinných druhov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Je to zosuvmi zahradené bočné údolie s jazerom. Výskyt plavuníka splošteného.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Osturňa
Katastrálne územie: Osturňa
Príslušnosť k VCHÚ: OP Pieninský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam