Národná prírodná rezervácia Palotská jedlina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 633
Výmera chráneného územia: 1 571 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2959/1982-32 z 30.4.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených pralesovitých jedľových bučín s výskytom pôvodnej jedle na vedeckový-skumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v Ondavskej vrchovine na pohraničnom slovensko-poľskom hrebeni.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Obec: Palota
Katastrálne územie: Palota
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Východné Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Medzilaborce 28-32, Oľšinkov 28-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam