Prírodná rezervácia Poniklecová lúčka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 649
Výmera chráneného územia: 4 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 21.8.1964 Úprava č. 58906/64-osv./26 z 21.8.1964
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje zbytky pôvodnej xerotermnej vegetácie s masovým výskytom vzácnej formy ponikleca lúčneho (Pulsatilla pratensis) a iných xerotermných a pieskomilných druhov na východnom Slovensku. CHÚ je využité ako vedecko-študijný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Malý Horeš
Katastrálne územie: Malý Horeš
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam