Chránený areál Radvanovské skalky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 656
Výmera chráneného územia: 7 619 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV vo Vranove nad Topľou schválené uznesením pléna ONV č. 51 zo dňa 29.5.1990
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: CHA tvoria 2 plochy - časť bradl. pásma - vyvýšený kopček bradla, v minulosti narušený ťažbou piesku. Hojný výskyt chráneného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Zachovalé xerotermné travinné spoločenstvo s veľkou druhovou diverzitou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Radvanovce
Katastrálne územie: Radvanovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 28-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam