Prírodná rezervácia Boľské rašelinisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 659
Výmera chráneného územia: 136 351 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č. 6 z 25.4.1967 Úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: Rezervácia predstavuje jedno z najzachovalejších rašelinísk v oblasti Potiskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo-brezového lesa, v ktorom sa masovo vyskytuje bezkalenec klasnatý - Molinia cerulea. Rez. sa využíva ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Boľ, Kráľovský Chlmec
Katastrálne územie: Boľ, Kráľovský Chlmec
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-34 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Rašelinisko Boľ
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam