Národná prírodná rezervácia Jarabá skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 663
Výmera chráneného územia: 3 599 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: Prirodzený skalný odkryv, ktorý je izolovanou lokalitou nelesnej vegetácie, ojedinelou v les.komplexoch Bukovských vrchov. Značná pestrosť biocenóz i druhov flóry a fauny prevážne dáckeho elementu. Sústredený výskyt flyšových skalných útvarov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Zboj, Runina, Stakčín
Katastrálne územie: Zboj, Runina, Ruské
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zboj 28-44 ŠMO 1:5000: aj Snina 0-0, 0-1, 1-0 a Zboj 9-0
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam