Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 668
Výmera chráneného územia: 2 133 100 m2
Výmera ochranného pásma: 2 112 800 m2
Rok vyhlásenia: 1955
Rok poslednej novelizácie: 1974
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo kultúry, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3582/1974-OP z 27.5.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu vzácnych vodných biocenóz a vodného vtáctva na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Významná migračná trasa vodného a pobrežného vtáctva s oddychovou lokalitou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance, Michalovce
Obec: Blatná Polianka, Iňačovce
Katastrálne územie: Blatná Polianka, Iňačovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-23 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Senné rybníky
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam