Prírodná rezervácia Slanský hradný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 675
Výmera chráneného územia: 158 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1932
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Štát. pozemk. úrad v Prahe, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1563/1983-32 z 31.3.1983 - ú. od 1.5.1983, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu xerotermnej flóry a fauny výraznej krajinnej dominanty na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno- -výchovné ciele. Je to andezitový skalnatý vrch s hradnou ruinou na j. výbežkoch Slanských vrchov. Stará dubovo-buková hradná alej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Slanec
Katastrálne územie: Slanec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Slanec 38-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam