Prírodná rezervácia Slavkovské slanisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 678
Výmera chráneného územia: 117 694 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6166/1982-32 z 30.9.1982 - ú. od 1.12.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu subhalofyt. vegetácie slanistej stepi panónskej kveten.oblasti, so zastúpením zriedkavých i charakteristických druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Vznik tohto ekosystému je spätý s antropogén. činnosťou (pasenie).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Slavkovce
Katastrálne územie: Slavkovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Michalovce 38-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam