Národná prírodná rezervácia Stužica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 687
Výmera chráneného územia: 7 614 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1908
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: NPR predstavuje komplex prirodzených buk. a jedľovo- -bukových pralesovitých porastov V. Karpát. Rozmanitosť ekol. podmienok podľa výškovej zonality od 620 do 1208 m n. m., veľký význam majú hor. lúky - poloniny, výskyt vzácnych taxónov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Nová Sedlica
Katastrálne územie: Nová Sedlica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zboj 28-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam