Národná prírodná rezervácia Tajba

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 691
Výmera chráneného územia: 273 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 25.5.1966 Úprava č. ŠaK 6527/1966-osv./15 z 10.6.1966
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: NPR predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena s náleziskom vzácnej korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Územie je využívané ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Streda nad Bodrogom
Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam