Prírodná rezervácia Tarbucka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 692
Výmera chráneného územia: 109 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2910/1986-32 z 31. marca 1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu posledného zvyšku pieskomilných spoločenstiev Východosl. nížiny so vzácnym klinčekom piesočným, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchov. hľadiska. Ojedinelý geomorf. zjav - viate piesky na andezit. kopcoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Streda nad Bodrogom
Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kráľovský Chlmec 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam