Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 698
Výmera chráneného územia: 137 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, Úprava č. 58906/64-osv./27 z 21.8.1964, 4. st. o. - vyhl. KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský kras
Predmet ochrany: NPR predstavuje skrasovatenú lokalitu vzácneho endemického rastlinného druhu - rumenice turnianskej (Onosma tornensis, endemit Slovenského krasu) a vzácny krajinársko-estetický, osvetovo-výchovný a turistický objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Turňa nad Bodvou
Katastrálne územie: Turňa nad Bodvou
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam