Prírodná rezervácia Udava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 699
Výmera chráneného územia: 3 919 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: 2005
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 2960/1982-32 z 30.4.1982, vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2005 z 25.4.2005 - účinnosť od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a lesných porastov bukového a jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa, nachádzajúcich sa na území Bukovských vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Osadné, Hostovice
Katastrálne územie: Osadné, Hostovice
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Papín 28-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam