Prírodná pamiatka Beckovské hradné bralo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 7
Výmera chráneného územia: 14 504 m2
Výmera ochranného pásma: 3 050 m2
Rok vyhlásenia: 1963
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie školskej a kultúrnej komisie ONV v Trenčíne č.40 z 31.10.1963, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Chránené územie je vyhlásené na ochranu významného geomorfologického výtvoru - brala, ktoré vystupuje z plochého dna nivy Váhu nad Novým Mestom nad Váhom. Útvar vznikol pôsobením selektívnej erózie (čiže erózie rozlíšenej vzhľadom na odlišnú odolnosť hornín) Váhu, ktorý v súčasnom geologickom období (holocéne) obnažil (denudoval) a vypreparoval kryhu odolného mezozoického vápenca, ktorá bola predtým pochovaná sedimentáciou (usadením) menej odolných hornín paleogénu (starších treťohôr). Skalná kulisa brala je vysoká až 50 m. Má význam estetický, prispieva k spestreniu krajiny. Turistický význam brala spočíva v jeho neobvyklých tvaroch a v zrúcanine hradu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Beckov
Katastrálne územie: Beckov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00007_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00007_0015 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam