Prírodná rezervácia Veľké osturnianske jazero

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 704
Výmera chráneného územia: 488 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: PR predstavuje jeden z mála príkladov zahradených jazier v dôsledku plazivých deformácií svahov vo flyšových horninách Západných Karpát. V závislosti od výšky vodnej hladiny - celá séria vod. a rašelin. fytocenóz so vzácnymi, ohroz. a chránenými taxónmi.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Osturňa
Katastrálne územie: Osturňa
Príslušnosť k VCHÚ: OP Pieninský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam