Národná prírodná rezervácia Veľký Milič

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 705
Výmera chráneného územia: 678 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č. 6 z 25.4.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje zachovalé lesné spoločenstvá na vyvrelinách južnej časti Slanských vrchov a významné hniezdiska chráneného dravého vtáctva. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt pre potreby zoologického a lesníckeho výskumu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Skároš
Katastrálne územie: Skároš
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam