Národná prírodná rezervácia Kyjovský prales

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 708
Výmera chráneného územia: 3 974 197 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 2007
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Krajský úrad ŽP v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu ŽP v Prešove č. 1/2007 z 15. februára 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kyjovský prales - účinnosť od 1.3.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, prioritných biotopov európskeho významu lipovo-javorové sutinové lesy, biotopov európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a biotopov európskeho významu silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, nachádzajúcich sa v západnej časti Vihorlatských vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Valaškovce (vojenský obvod)
Katastrálne územie: Valaškovce-Sever
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Humenné 38-12, Sobrance 38-23, Snina 38-21, Michalovce 38-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam