Prírodná rezervácia Zámutovské skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 715
Výmera chráneného územia: 306 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 5881/1980-32 z 29.8.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Zámutov, Rudlov
Katastrálne územie: Zámutov, Rudlov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Soľ 38-11 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Zamutovské skaly
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam