Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 718
Výmera chráneného územia: 255 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1926
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zachovalej typickej vegetácie jedľových bučín, výraznej krajinnej dominanty vo flyšovej oblasti Nízkych Beskýd na vedeckovýskumné, náučné a kultúno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Obec: Zborov
Katastrálne územie: Zborov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bardejov 27-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam