Prírodná rezervácia Zatínsky luh

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 723
Výmera chráneného územia: 660 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1930
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: PR predstavuje les. spoločenstvá dub. jasenín a vŕbových jelšín v medzihrádzovom priestore rieky Latorica na Východoslov. nížine. Sú to len zbytky pôvodne rozsiahlejších luž. lesov tejto oblasti. Sú tu aj mŕtve ramená s typickou vegetáciou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Michalovce, Trebišov
Obec: Oborín, Zatín
Katastrálne územie: Oborín, Zatín
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trebišov 38-32, Kráľovský Chlmec 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam