Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 727
Výmera chráneného územia: 54 076 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Predmetom ochrany sú citlivé ekosystémy s flórou i faunou endemického charakteru, mnohé taxóny sú ohrozené. Pestrá mozaika unikátnych foriem reliéfu i pôdneho krytu. Vysokohor-ský kras s povrch.i podz.formami. Les.porasty majú dôležité ochranné funkcie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry, Ždiar, Tatranská Javorina
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica, Ždiar, Tatranská Javorina
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31 ŠMO 1:5000: aj Lendak 3-7,3-8,3-9,4-6,4-7,4-8,4-9,5-6,5-7,5-8,5-9,6-7,6-8, Poprad 1-0,2-0,2-1,3-0
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam