Prírodná rezervácia Bôrik

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 731
Výmera chráneného územia: 207 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1. 1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Vzácny doklad vývoja vegetácie podtatr.oblasti v minulosti. Biocenóza tvorená zmesou prealpínskych, dealpínskych a xerotermných druhov rastlín na vápencovom podklade a vzácnych druhov živočíchov dol. časti montánneho stupňa.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Mengusovce, Lučivná
Katastrálne územie: Mengusovce, Lučivná
Príslušnosť k VCHÚ: OP Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Poprad 27-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam