Národná prírodná rezervácia Kôprová dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 742
Výmera chráneného územia: 32 209 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Mimoriadne hodnotné územie na rozhraní Z a V Tatier. Ľavá (V) strana doliny má pôvodnú krajin.štruktúru, nenarušené les.a kosodr.porasty i zriedk.alpín.fytocenózy, v J časti výskyt buka (!). Cenný komplex glaciál.reliéfu. Časť reprezent.povo-dia UNESCO.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské Pleso
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Oravice 26-42, Važec 26-44, Ždiar 27-31, Poprad 27-33 ŠMO 1:5000:aj L.Hrádok 0-0,0-1,0-2,1-0,1-1,1-2,1-3,2-2, 2-3,3-3
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam