Národná prírodná rezervácia Mengusovská dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 744
Výmera chráneného územia: 16 129 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená pre zachovanie cenného územia kryštalinika V. Tatier so vzácnym výskytom kryšt. bridlíc v granodioritovom masíve, bral. glaciál. reliéfu, jazier a viacerých vzácnych druhov rastlín, živoč. a ich biocenóz. Pramenná oblasť rieky Poprad.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry, Tatranská Javorina
Katastrálne územie: Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Javorina
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Poprad 27-33 ŠMO 1:5000: aj Poprad 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam