Národná prírodná rezervácia Mokriny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 746
Výmera chráneného územia: 8 828 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Jedna z najvýzn. prírodoved. lokalít str. Európy. Glacifluv. kužele na flyš. podloží so vzácnymi zyškami rašelin. flóry, kt. v minulosti lemovala celé úpätie V. Tatier. Výskyt vzácnych druhov - všivca žezlovitého, rojovníka močiarneho, reliktné breziny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok, Poprad
Obec: Rakúsy, Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Rakúsy, Tatranská Lomnica
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31, Podolínec 27-32, Poprad 27-33, Kežmarok 27-34 ŠMO 1:5000: aj Poprad 2-2, 2-3
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam