Prírodná rezervácia Skalka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 753
Výmera chráneného územia: 361 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: 1999
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slov. komisie pre ŽP č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP Vyhláška MŽP SR č.112/1999 Z.z. - zrušená Vyhl. MŽP SR č.17/2003 Z.z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochranu územia s vysokou botan. hodnotou, kt. predstavujú predovšetkým porasty asociácie Abieti-Laricetum. Je to dosiaľ jediná z Tatier známa koexistencia Larix decidua subsp. polonica a Abies alba. Vzácny je tiež plynulý prechod hor.lesa do kosodreviny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Príslušnosť k VCHÚ: OP Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam