Prírodná rezervácia Kobela

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 76
Výmera chráneného územia: 60 375 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, KÚŽP v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Kraj. úradu ŽP v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kobela - účinnosť od 1.3.2009, 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno- bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) a Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) a spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00076_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0026 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00076_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00076_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam