Národná prírodná rezervácia Važecká dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 761
Výmera chráneného územia: 11 858 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15. januára 1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana vzácneho územia v záp.časti V.Tatier, kt.v porovnaní s okolím Štrb.plesa je menej narušené urbanizáciou. Vzácne rastlin.spoločenstvá mont.až subnivál. stupňa na žulovom i mylonit.podklade. Glaciál.reliéf horskej skupiny Kriváňa (2494 m).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské Pleso
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Važec 26-44, Poprad 27-33 Liptovský Hrádok 0-5, 1-2, 1-3, 1-4
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam