Prírodná pamiatka Horná Roveň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 766
Výmera chráneného územia: 15 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. ŽP-600/1991-3 z 25.6.1991, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Územie predstavje pestrý súbor skalných útvarov, ktoré sú dokladom geologického vývoja a ukážkou geomorfologických procesov vo vulkanitoch Kremnických vrchov. Selekt. zvetrávaním vulkan. brekcií sa vyformovali zaujímavé tvary.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam