Prírodná pamiatka Potok Zolná

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 768
Výmera chráneného územia: 19 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresné úrady ŽP v Banskej Bystrici a vo Zvolene
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Spoločné rozhodnutie Okr.úradu ŽP v B.Bystrici a vo Zvolene č. 566/91-3 z 22.8.1991 Všeob.záv.vyhl.KÚ v B.Bystrici č.6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu zachovalého úseku vodného toku Zolná a jeho prirodzeného prípotočného porastu, dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a ekologického hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica, Zvolen
Obec: Sebedín - Bečov, Zvolen
Katastrálne územie: Sebedín, Zolná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam