Chránený areál Alúvium Blhu

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 770
Výmera chráneného územia: 27 909 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v R. Sobote č. 173/91 z 30.8.1991 - účinnosť od 1.9.1991
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana jelšových porastov s koncentrovaným výskytom chráneného a veľmi ohrozeného druhu slovenskej flóry - perovníka pštrosieho (Matteuccia sthruthiopteris), dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a ekologického hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Hrušovo
Katastrálne územie: Hrušovo
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam