Prírodná pamiatka Predajnianske vodopády

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 772
Výmera chráneného územia: 117 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: 1992
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okr.úradu ŽP v Ban.Bystrici č. ŽP-723/91-3 zo 16.10.1991 Rozhodnutie OÚ ŽP v B.Bystrici č. 133/3/67/92-Kassa z 2.3.1992 s opravou zo 7.9.1992
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu výrazného geomorfologického prvku (kaskádovité vodopády, skalné moria) a zachovalých rastlinných a živočíšnych biocenóz submontánneho stupňa na kryštalinickom podloží dôležitých z ved.-výskumného,náuč., ekol.i kultúr.hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Predajná
Katastrálne územie: Predajná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam