Národná prírodná pamiatka Kľacký vodopád

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 773
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Martine
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Martine č. ŽP-24/92-Mu zo 14.januára 1992 - zrušené zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana vodopádu dotvoreného perejami a obrími hrncami, ktorý je dokladom vývoja reliéfu Lúčanskej Malej Fatry a fluviálnej erózie. Floristické hodnoty, výskyt ohrozených druhov malakofauny a druhov indikujúcich zachovalé pralesové porasty.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana prírodného vodopádu (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Vrícko
Katastrálne územie: Vrícko
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam