Chránený areál Radomská slatina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 774
Výmera chráneného územia: 9 980 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: 2000
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 2/2000 zo 16.10.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia CHA je ochrana aluviálnych lúk s mozaikou mokraďných spoločenstiev, s vyvíjajúcou sa halofytnou vegetáciou a s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Radoma
Katastrálne územie: Radoma
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Svidník 28-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam