Prírodná pamiatka Chvojnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 775
Výmera chráneného územia: 316 515 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Senici č. 750/OÚŽP/1991 z 18.11.1991, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu najzachovalejšieho toku západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovalých prirodzených brehových porastov. V CHKO Biele Karpaty leží časť územia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský, Trenčiansky
Okres: Senica, Skalica, Myjava
Obec: Častkov, Lopašov, Trnovec, Dubovce, Chvojnica, Oreské, Popudinské Močidľany, Radošovce
Katastrálne územie: Častkov, Lopašov, Trnovec, Vidovany, Chvojnica, Oreské, Močidľany, Radošovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Holíč 34-24, Myjava 35-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam